فهرست مطالب: grammaire

 
آموزش وفراگیری دستور زبان فرانسه بصورت اینترنتی

  فهرست مطالب کاربردی اینترنتی
  این علامت نشان اینست که آن فصل دارای ویدئو میباشد
توضیح یادداشتهائی در مورد mp3


فصل 1:
فصل 2:
فصل 3:
فصل 4:
فصل 5:

فصل 6:

فصل 7:
فصل 8:
فصل 9:
فصل 10:
فصل 11:
فصل 12:
فصل 13:
فصل 14:
فصل 15:
فصل 16:
فصل 17:
فصل 18:
فصل 19:
فصل 20:

چرا فراگیری دستور زبان فرانسه بنظر سخت است؟
تلفظ
اسم /حرف تعریف و صفات در مفرد و جمع
صرف افعال در زمان حال ساده
راهنمای شماره 1 توضیحات در مورد
(جایگزینی-ضمایر شخصی ـضمایر ملکی و حرف اضافه)
راهنمای شماره 2 توضیحات در مورد (منفی کردن-ماضی نقلی-اعداد اصلی-ضمایراشاره ای-ضمایر ربطی و حروف ربط)
زمان گذشته
التزامی
ضمایر شرطی
زمان آینده
ضمایر ربطی
حروف ربط
حروف اضافه
قیود
اسم مفعول -مصدر و اسم مصدر
ضمایر(ضمایر شخصی ـضمایر انعکاسی و-y,en- وضمایر نامعین )
امری
نقل قول غیر مستقیم
ضمایرسؤالی
تاریخ و زمان

 

با این دستور العمل شما میتوانید دستور زبان و تمرینات را همراه
با نمونه جملات
و واژهها و همچنین ۶۰۰۰ صدا بیاموزید.

بشنوید تکرار کنید بصورت زنده بیاموزید!

 
spanisch german-grammar.de
deutsch italian-online.de
englisch learn-spanish-online.de